Ako postupovať pri likvidácií spoločnosti?

Posted on 20. 3. 2022 by

Dôvodov na ukončenie podnikateľskej činnosti môže byť mnoho a je len na vás či sa ju rozhodnete predať alebo zlikvidovať. Pokiaľ sa rozhodnete pre druhú možnosť, ktorou je likvidácia spoločnosti, je potrebné najprv samotnú spoločnosť zrušiť. Až po jej zrušení bude možné začať likvidačný proces, počas ktorého sa bude rozdeľovať majetok, podľa daných majetkových pomerov. Likvidácia spoločnosti pozostáva z určitej postupnosti krokov, ktoré je nevyhnutné dodržať. O zrušení spoločnosti spolu aj s jej následnou likvidáciou rozhoduje orgán, ktorým je Valné zhromaždenie. Po zvolaní Valného zhromaždenia je nevyhnutné, aby bol tento krok odsúhlasený minimálne dvomi tretinami hlasov zo všetkých spoločníkov. Ukončenie na základe zvolania Valného zhromaždenia však musí byť uvedené v Spoločenskej zmluve, pretože ak nie je, môže byť spoločnosť zrušená iba na základe uzatvorenej dohody medzi spoločníkmi. Podobne je to pri spoločnosti, ktorú založil iba jeden zakladateľ, v tomto prípade postačuje iba jeho rozhodnutie o zrušení s likvidáciou.

zrušenie spoločnosti

Po uskutočnení rozhodnutia o likvidácií je ďalej treba určiť likvidátora, ktorý bude zodpovedný za celý likvidačný proces. Úlohou likvidátora je taktiež aj podanie Návrhu na zápis vstupu spoločnosti do likvidácie, ku ktorému je potrebné doložiť aj splnomocnenie o tom, že zvolená osoba je vybraná ako likvidátor a rovnako aj rozhodnutie o likvidácií od Valného zhromaždenia, prípadne zakladateľa.

likvidácia spoločnosti

Osoba zvolená ako likvidátor sa potom zapíše aj do Obchodného registra a spoločnosť musí od začiatku vstupu do likvidačného procesu používať obchodné meno s dodatkom „v likvidácií“. Likvidátor by mal o vstupe spoločnosti do likvidácie informovať aj všetkých jej veriteľov, aby sa mohli vyriešiť ich pohľadávky. Po vyplatení všetkých pohľadávok likvidátor vytvorí Správu o priebehu likvidačného procesu aj spolu s účtovnou závierkou a Návrhom na rozdelenie zvyšného likvidačného zostatku. Tieto dokumenty sa budú podávať ako prílohy k Návrhu na vymazanie spoločnosti z Obchodného registra. Vymazaním z Obchodného registra sa následne spoločnosť považuje za oficiálne zlikvidovanú.